Imago Nova Ikongalleri
 


 
 
Poesi

 
Via länkarna nedan finner du dikter nära förknippade med de heliga ikonerna. Ikonmåleriet och poesin är besläktade och väl avvägda ord och noga sammanfogade meningar i det senare motsvaras i det förra av linjer, färger, former och ljus. Vår andliga erfarenhet och allt det som döljer sig bakom och i djupet av det direkt uppenbara, fysiska och mätbara låter sig bäst fångas i detta slags konstformer.

Den så kallade hymnologin och ikonkonsten har under den östeuropeiska kristna kulturens historia i stor utsträckning gått hand i hand. Begreppet ekfras, dvs litterär text som beskriver ett faktiskt eller fiktivt konstverk, sammanfattar i ett ord den typ av diktning som nu avses. Dessa hymner har en central plats bland det ortodoxa kyrkoårets liturgiska texter, där de i noggrant formulerade och ofta teologiskt djuplodande ordvändningar likt "verbala ikoner" på ett skönt och meningsfullt sätt beskriver och uttolkar centrala händelser i evangelierna.

En annan betydelsefull poesi inom östkyrklig kultur utgörs av de berömda Akatistoshymnerna (av grek. 'akáthistos', ej sittande). Denna diktning, där det symbolskapande bildspråket genom ord vägda på guldvåg dansant besjunger och närvarandegör betydelsefulla gestalter och händelser i den kristna verkligheten, är inte ekfrasisk dock mycket bildrikt och beskrivande. Med rötter i 600-talet finner man i denna innerliga inom ortodox kristenhet så högt älskade akathistosdiktning till vår allra heligaste Gudsmoder Maria och vår allra ljuvaste Frälsare Jesus Kristus prov på såväl djup fromhet, ödmjukhet och hängivenhet som teologiskt skarpsinne. Som lyriska speglingar av kyrkans rikedomar och symbolmättade kommentarer till ikonernas poetiska gestaltning av det kristna mysteriet, har dessa hymner inom östkyrkan i alla tider sjungit. I den något arkiska översättningen av Tito Colliander publiceras här några.

Även i vårt land har fascinationen för ikonen som andligt fenomen och kultbild resulterat i litterära nedslag. Bland de författare som i detta sammanhang främst bör nämnas är Gunnar Ekelöf (1907-1968) och Ingemar Leckius (1928-2011). Imago Nova ber här att få tacka Ingemar Leckius för vänligheten att, då han fortfarande fanns ibland oss, ställa sina dikter till galleriets förfogande. Som en av våra främsta poeter hyste han en stor kärlek till ikonerna och var djupt förtrogen med såväl deras andliga innehåll och konstnärliga rikedom som dess plats i det liturgiska livet. I diktsamlingen "Vid Terebinträdet" (Bonniers 1989) har han på ett enastående sätt uttolkat några av konstartens mest centrala motiv.
 
 

 

 

 

 


Detalj ur Jakobs stege. Målad 2006. Foto: Bo Wiberg